Algemene Verkoop- En Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- En Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,opdrachten,overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Tec4 met derden,hierna “afnemer”.
1.2 Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van Tec4 ondertekend schrijven in welk geval de afwijking is overeengekomen. 1.3 Algemene voorwaarden van afnemers worden door Tec4 niet aanvaard.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen door of vanwege Tec4 gedaan zijn vrijblijvend.
2.2 Prijzen uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzingen onderhevig binden Tec4 derhalve niet. Aan uitingen over producten in brochures of reclamedrukwerk kan geen recht jegens Tec4 ontleend worden.

3. Levertijden
3.1 De door Tec4 opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk  anders is overeengekomen .
3.2 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht Tec4 jegens de afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Tec4 of haar bedrijfsleiding.

4. Levering
4.1 Indien afnemer met het in ontvangst nemen van de zaak in gebreke blijft, worden deze risico en voor rekening van de afnemer bewaard.
4.2 Tec4 is gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van leveringen verschuldigde belastingen. 5.2.Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijzing heeft ondergaan, is Tec4 gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

6. Betaling
6.1 Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van de afnemer.
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij vertragingsrente van 1% per maand , of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag verschuldigd.
6.3. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het is de afnemer niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. Klachten geven afnemer niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van Tec4 in het geheel niet beantwoord aan de overeenkomst.
6.4. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oude schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn aanbetaling heeft gegeven.
6.5. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval van een derden beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.
6.6. Wanneer Tec4 het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Ter keuze van Tec4 kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten,  dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan Tec4 verschuldigde hoofdsom, vermeerderd  met vertragingsrente, met een minimum van € 250,00.
6.7. Tec4 behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Tec4 is gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, zolang door afnemer niet voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. De eigendom van de door Tec4 geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over nadat deze aan Tec4 alles heeft voldaan wat aan Tec4 ter zake van de levering van de zaken- daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook de eventuele renten en kosten verschuldigd  is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het beschuldigde, dient  Tec4 in staat te stel een tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.
7.2. Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste zaken te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze zaken niet meer als door Tec4 geleverde zaken traceerbaar zijn.

8. Acceptatie en claims
8.1. De hoeveelheid van de geleverde zaken wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangst bewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Tec4 te worden bevestigd.
8.2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen  na ontvangst schriftelijk door afnemer bij Tec4 te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Indien gebreken pas in een later stadium kunnen worden ontdenkt, dienen reclames binnen 1  werkdag na ontdekking aan Tec4 bekend te worden gemaakt.
8.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Tec4 gemeld worden.
8.4. Bij reclames dient afnemer Tec4 in staat te stellen de gereclameerde zaken in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan Tec4 verschuldigde prestatie , tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.
8.5. Na het verstrijken van de lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.
8.6 Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te verrichten leveranties.
8.7. indien de reclame over de levering gegrond is worden de zaken, naar keuze van Tec4 vervangen gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

9. Overmacht
Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Tec4 kan worden verlangd, gelden onder meer wilde stakingen binnen het bedrijf van Tec4, een gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten algemene vervoersproblemen, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan Tec4 door haar (toe)leveranciers.

10. aansprakelijkheid
10.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Tec4 of haar bedrijfsleiding, is Tec4 nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook.
10.2. Tec4 is nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Tec4 verstekte en/of bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, of indien de zaken zijn doorverkocht of verstekt.
10.3. Indien Tec4 aansprakelijk wordt geacht door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Tec4 in het onderhavige geval te verstekken uitkering.
10.4. Indien Tec4 aansprakelijk wordt geacht en de van Tec4 in enig geval geen dekking of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Tec4 beperkt tot twee maal de factuurwaarde, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een maximum van € 5.000,-

11. Geschillenbeslechting
11.1 Op alle , onder deze voorwaarden aangegane overeenkomst en daaruit voortvloeiende verschillen is het Nederlands recht van toepassing Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De Rechtbank te Maastricht is bevoegd, dan wel naar keuze van Tec4  de  volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

12. Wijzigingen en vindplaats van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank , Nederland. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen onderhavige transactie.