Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEC4 B.V. en

alle daaraan gelieerde ondernemingen, gevestigd te (4241 TH) Arkel, aan de Kolk 11. In deze
verklaring zetten wij, TEC4 B.V., uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij omgaan met
de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, voor welke doeleinden wij de persoonlijke gegevens
gebruiken en aan wie persoonlijke gegevens door ons worden bekendgemaakt.
Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Wij streven
ernaar de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest
recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van belangrijke
wijzigingen in onze privacyverklaring, zullen wij u actief informeren over deze wijzigingen.

1. Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om producten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen
verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij verwerken de
hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als
bedoeld in art. 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n).
Wij verzamelen gegevens op grond van de overeenkomst tussen u en TEC4 B.V. Wij verwerken alleen
gegevens die u zelf via de website of per e-mail aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik
van onze website. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website,
verzamelen wij uw naam en e-mailadres om dit contact voort te kunnen zetten. Om de door u bestelde
producten aan u te verzenden, vragen wij u ons uw NAW-gegevens te verstrekken. De gegevens die u
aan ons hebt verstrekt, slaan wij op in onze beveiligde server.

2. Rechten van betrokkene(n)
Onder de AVG hebt u als betrokkene(n) het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TEC4 B.V. Ook
hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een door u genoemde
organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar frans@tec4.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons.
Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te
geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Er kunnen zich
omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering
kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

3. Verstrekking van gegevens aan derden
De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig aan derden indien TEC4 B.V. gebruik
maakt van de diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners. Met deze
derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is
vereist.

5. Google Analytics
Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg
verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet aan derden verkocht.
Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website van op
bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies
op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website
kan beperken.
Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking
van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

7. Contact
Indien u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of omgang met persoonsgegevens, kunt
u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, met als onderwerp ´Verzoek
privacyverklaring’.
TEC4 B.V.
Kolk 11
4241 TH Arkel
Nederland
Telefoon: 0650614414
E-mail: frans@tec4.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2018.